Follow us:

Thirrje Interesi per Asistencën e Jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “OPEN TOURISM” – (code.no. 189)” financuar nga “PROGRAMI INTERREG IPA TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR ITALI–SHQIPËRI–MALI I ZI, 2014–2020″

Referenca e Projektit: “Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020 “OPEN TOURISM” / 1st call for standard project /code. 189/ Order Prot. No. —-, Date 03-12-2018

Ne kuader te partneritetit ne projektin“OPEN TOURISM”, financuar nga “PROGRAMI INTERREG IPA TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR ITALI–SHQIPËRI–MALI I ZI, 2014–2020″, Dhe me kod189

Qendra per Zhvillim Ekonomik&Marrdhenie Nderkombetare Tirane, shpall thirrjen e tenderit per asistencën e jashtme te nevojshme ne kuader teprojektit, si me poshte:
“External Expertise Development, implementation and promotion of a common brand for the Open Tourism network – Brand promotion strategy”

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje dhe duhet te permbaje:
-Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi I kontrates
-Draft Kontrate Marreveshjeje dhe Kushtet e vecanta me anekset perkatese
-Kushtet e pergjithshme per kontratat e sherbimit
-Termat e References
-Metodologjia e organizimit
-CV e aplikantit ne tender ose Eksperti kyc (perfshire modeli per paraqitjen e listes se eksperteve dhe CV se tyre)
Buxheti (sipas modelit te dhene)
Formulare dhe dokumenta te tjere suportues

Informacionet e tjera:
-Tabela e perputhjes Administrative
-Tabela e Vleresimit
-Formati i aplikimit ne tender
Per me shume detaje per procedurat e tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
Procedurat e Aplikimit:
Aplikimet duhet te jene ne anglisht dhe te permbajne, nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfat e ndara dhe te permbaje nje pale dokumenacionte shenuar si “Origjinal “ dhe tre kopje te shenuara “Kopje”.
Kandidatet e interesuar jane te ftuar te dorezojne aplikimet e tyre ne nje zarf te mbyllur ku te specifikohet:
-Adresa e aplikantit te interesuar ;
-Kodi i references per proceduren e siperpemendur te tenderit
-Fjalet ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe ekuivalentja fraze ne shqip “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
-Emri i shoqerise se interesuar.
Per projektin“Open Tourism”, ne adresen e meposhtme :
Qendra për Zhvillim Ekonomik&Marrdhënie Ndërkombëtare
Rr: Him Kolli, P.33, Ap.8, Tiranë
E-mail: info@qzhemn.al
Web:www.qzhemn.al

Aplikimet pranohen deri me 09.01.2019, brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.
Per me shume informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kerkesave dhe afateve te kohezgjatjes se kontrates, referojuni Termave te References se publikuar ketu,apo kerkoni nje informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresen elektronike te dhene me siper.