Follow us:

a

Rreth Nesh

01

QENDRA PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK & LIDHJET NDËRKOMBËTARE (QZHEMN) është një organizatë jofitimprurëse, joqeveritare, e krijuar në prill 2007, fillimisht me emrin ``Instituti për Dialog dhe Bashkëpunim``, me seli në Durrës, Shqipëri, dhe më pas u shndërrua në ``Qendrën për Zhvillimi ekonomik dhe marrëdhëniet ndërkombëtare``.

QZHEMN është një “think tank” dhe organizatë e pavarur kërkimore dhe këshilluese jo-fitimprurëse synon të sigurojë një mekanizëm për analizë objektive të politikave për zhvillimin ekonomik dhe ligjor, me fokus në zbatimin e sundimit të ligjit, të drejtat e njeriut, konkurrencën dhe tregun e lirë , bazuar në praktikat evropiane. Ideja e themeluesve ishte krijimi i një qendre të aftë për të bashkuar burimet njerëzore dhe punë me cilësi të lartë, në mënyrë që të ndikojë në zonën socio-ekonomike të vendit brenda proceseve integruese intensive me të cilat po përballet vendi ynë. Themeluesit, shumica e tyre punonjës me përvojë të mëparshme në ministri të ndryshme dhe institucionale duke filluar të besojnë se kapacitetet e profesionistëve të fortë dhe të aftë mund të mblidhen së bashku dhe të zhvillojnë idetë zbatuese me më shumë objektivitet që janë jashtë qeverisë në fushat e mbështetjes legjislative, ndërtimi i institucioneve dhe analiza e politikave.

Qendra për Zhvillim Ekonomik dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare do të ndjekë misionin e saj duke u përqëndruar në këto aspekte:

01
s

1

Krijimi i një forumi të pavarur i cili do të lejonte shkëmbimin e ideve në fushën e zhvillimit ekonomik, bazuar në modelet globale ekonomike. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet mbështetjes për përafrimin ligjor të aksionit të Bashkimit Evropian, dhe forcimit të kapacitetit të sektorit të transportit dhe transportit multimodal, infrastrukturës, planifikimit urban dhe zhvillimit të territorit, mbeturinave të ngurta, ujit dhe kanalizimeve, teknologjisë, industrisë, etj. shëndetësia, bujqësia, mjedisi, energjia dhe turizmi, siguria kombëtare dhe rajonale, kultura dhe arsimi, qeverisja e mirë dhe të drejtat e njeriut.

02
s

2

Vendosja e strukturës dhe ekspertizës së kërkimit të politikave për zhvillimin ekonomik dhe çështje të tjera me rëndësi të zhvillimit të Shqipërisë në fushat e përmendura më lart, si dhe zbatimin e mekanizmave që do të lehtësonin bashkëpunimin ndërkufitar dhe rajonal.

03
s

3

Ofron trajnime dhe forma të tjera të komunikimit si mjete themelore në përpjekjen për të njohur dhe transferuar njohuritë mbi politikat publike në institucionet shtetërore, organizatat joqeveritare, grupet e interesit dhe donatorët.

04
s

4

Informimi i publikut për politikat më të ngutshme publike dhe çështjet ligjore në Shqipëri duke u përfshirë në debat publik të Qendrës për Zhvillim Ekonomik dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe formave të tjera të komunikimit masiv.