Follow us:

a

Aktivitetet e projekteve

1. Simpozium

2. Trajnim, dokumentar, punëtori

3. Vlerësimi dhe dorëzimi i FFF-së i planit të punës

Mbledhja e materialeve në sfond. Shqyrtimi i tavolinës
Takime me LM dhe Agjencitë për të diskutuar dhe sqaruar gjetjet e ekspertëve për vlerësimin e FFF dhe për të rënë dakord për planin e punës / devijimin
Përfundimi i draftit të dytë të FFF
Dorëzimi i draftit të dytë tek LM / Agjencitë për shqyrtimin e tyre përfundimtar
Përmirësime / rishikime të mundshme të draftit të dytë
Dorëzimi i draftit të dytë për MIE
Përmirësime / rishikime të mundshme të draftit të tretë bazuar në komentet e MIE
Raporti përfundimtar

5. Kryeni një studim dhe mbledhjen e të dhënave mbi iniciativat e përvojave të mëparshme dhe të vazhdueshme / sistemet ekzistuese të përqendruara në transportin detar të pasagjerëve
– Mbledhja e të dhënave për aksesin e zonave dhe lëvizjen njerëzore
– të kryejë vlerësimin e gjetjeve për temën specifike, aktorët dhe palët e interesuara të përfshira, platformat ekzistuese për përmirësimin e aksesit dhe transportin multimodal
-Përcaktimi i një mjeti të përbashkët të menaxhimit të njohurive; do të krijohet dhe zhvillohet një bazë e dhënash e veçantë për të ruajtur dhe organizuar përmbajtjen dhe informacionet e tjera të rëndësishme që lidhen me përvojat e identifikuara të mëparshme dhe ato të vazhdueshme.
-Përpilimi i planeve lokale të qëndrueshmërisë; dhe jep sugjerime për hartimin e udhëzimeve për zhvillimin e planeve të qëndrueshmërisë për të gjithë projektin
– Hartimi i hartës rrugore dhe planit të veprimit të prioriteteve / ndërhyrjeve të identifikuara, si dokument strategjik për një transport të qëndrueshëm të udhëtarëve
-Hartimi / miratimi i marrëveshjeve për CB (përshkruhet pas përcaktimit të hartës rrugore ndërkufitare / Planit të veprimit për të gjithë projektin) për optimizimin dhe qëndrueshmërinë e transportit të pasagjerëve dhe hap rrugën për investime të mëtejshme

 

6. Hartat rrugore dhe planet e veprimit të prioriteteve / ndërhyrjeve të identifikuara me nevoja të investimeve për transport pasagjerësh. Mënyra IPA Adriatik CBC / EA-SEA

 

7. Hartimi dhe Miratimi i marrëveshjeve ndërkufitare për optimizimin dhe qëndrueshmërinë e transportit të udhëtarëve: IPA Adriatic CBC / EA-SEA Way

8. Ekspertizë e jashtme në Monitorimin e Menaxhimit të Projektit për projektin AdriHealthMob.Durres, Shqipëri. IPA Adriatic CBC / AdriHealthMob / 1 ° STR / 009.

9. Qendra për Zhvillim Ekonomik dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare ka qenë partner përgjegjës për të gjitha aktivitetet e parashikuara në projekt. Qëllimi kryesor i projektit është promovimi i potencialit të Rajonit Mati për zhvillimin e produktit të qëndrueshëm të turizmit bazuar në pasuritë natyrore dhe kulturore të udhëhequr nga parimi i minimizimit të ndikimit mjedisor dhe zhvillimit të komunitetit. Aksionet e zbatuara: 1. Analizë e vazhdueshme e potencialit ekzistues të zonës për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm; 2.Organizimi i një tryeze të rrumbullakët me palët e interesuara të zonës për të rritur ndërgjegjësimin për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit; 3. Hartimi i një plani veprimi për mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin e nismave të qëndrueshme të turizmit që sjellin përfitime ekonomike për rajonin; 4. Përgatitja e një udhëzuesi për tërheqjet mjedisore dhe një itinerari tematik i rajonit Mat që promovon fokusin mjedisor, bio-habitatin, traditat dhe monumentet natyrore; 5. Organizimi i një punëtorie informuese dhe edukative mbi turizmin tematik mjedisor.

 

10. OJQ-ja ka mbështetur Autoritetin Kontraktues në arritjen e objektivave dhe rezultateve në kohën e duhur dhe të suksesshme, sipas programit të kërkuar nën WP 7 të projektit SPEEDY dhe kandidati duhet të:
• Sigurojë këshilla teknike dhe mbështetje të politikave për zbatimin e një ligji në përputhje me BE-në për mjedisin
• Përgatitja e sugjerimeve operative për gjetjet e proceseve dhe procedurave për të mbështetur politikëbërësit në zhvillimin e “Raportit të Shqyrtimit”, “Raportit të Shfrytëzimit” dhe “Mjedisi”;
• Përcaktimi i udhëzuesve operacional dhe vërtetimi i tyre në lidhje me azhurnimet dhe përmirësimet e mundshme të Direktivës Evropiane
• Përgatitja e dokumentacionit dhe prezantimi i raporteve të përparimit në grupet e synuara;
• Organizimi i sesionit trajnues për temat e VSM për përdoruesit dhe konsulentët e tjerë të Platformës së Aksioneve për VSM nëse është e nevojshme.

11. Vlerësimi i detajuar i efekteve mjedisore që priten nga zbatimi i planit vendor dhe zbutjes. Plani i veprimit të ndërgjegjësimit publik.
Detyra përfshiu kontributet e mëposhtme: a) hulumtimin dhe analizimin e informatave për njoftime dhe raportimin flash në bazë ad hoc; b) hartimi i raporteve mujore për qeverisjen vendore, reformën administrative territoriale dhe çështjet që lidhen me planifikimin urban, c) japin kontribut për përgatitjen e mbledhjes së Grupit të Posaçëm për çështje të qeverisjes vendore dhe sa i përket seminarit të planifikuar për qeverinë lokale dhe planifikimin urban në fillim të vitit 2014. Jepni kontributin për hartimin e Raportit të Progresit të BE 2014 për Shqipërinë në fushat përkatëse.

12. OJQ-ja u nënkontraktua nga Bashkia Durrës (Partner Udhëheqës i Projektit Shqiptar) për të zbatuar WP2 (Komunikim dhe Shpërndarje).

Aktivitetet e zbatuara:

1. Zbatimi i Strategjisë së Komunikimit;

2. Organizimi i tre seminareve;

3. Organizimi i një konference për shtyp.

13. Të mbështesë Bashkinë Fier në procesin e menaxhimit për zbatimin e aktiviteteve në lidhje me projektin ADRIAWEALTH.
• Të kontribuojë në zbatimin e suksesshëm të projektit brenda afatit kohor;
• Për të siguruar kërkesat e PRAG në dhënien e procedurave për zbatimin e projektit;
• Për të siguruar legalitetin, transparencën dhe publicitetin e aktiviteteve të projektit.

14. Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për mbështetjen e kryeministrit

Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për krijimin e statutit të shërbimeve

Mbështetje e jashtme e ekspertëve për hartimin dhe përmbajtjen e planit të komunikimit;
Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për krijimin dhe shkëmbimin e broshurës dixhitale të praktikave më të mira;
Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për krijimin dhe zbatimin e platformës së projektit;
Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për krijimin dhe shkëmbimin e formatit të laboratorit dixhital për ndërtimin e kapaciteteve