Follow us:

a

Cështjet ligjore

Veprimtaria e punëve të QZHEMN do të jetë si më poshtë

Çështje Ligjore


1. Të sigurojë një analizë të pavarur të legjislacionit të propozuar dhe legjislacionit ekzistues për fushat e përmendura në nenin 4/1.
2. Të angazhohet në mënyrë aktive në procesin e përafrimit, përmes pjesëmarrjes në forume të hapura, dhe hartimit të propozimeve konkrete, siç është e përshtatshme, në fusha specifike, siç përcaktohet në nenin 4/1.
3. Të sigurojë këshilla teknike dhe juridike për organizatat e shoqërisë civile, qeverinë, donatorët dhe individët në kuadër të projekteve të kryera nga Qendra në fushat e përmendura në nenin 4/1.
4. Të kontribuojë në zhvillimet doktrinore të ligjit përmes publikimeve, konferencave dhe seminareve shkencore dhe formave të tjera të përfshirjes në debat publik.
5. Të sigurojë ndihmë në diskutimin dhe hartimin e ligjeve dhe akteve nënligjore midis ligjvënësve, akademikëve vendas dhe të huaj dhe grupeve të interesit vendor

Çështjet e politikave publike


a. Të mobilizojë ekspertë dhe profesionistë shqiptarë për të diskutuar dhe lobuar për çështje në fushat e përcaktuara në nenin 4/1.

b. Të sigurojë një mjedis profesional dhe një infrastrukturë institucionale për forcimin e kapaciteteve të ekspertëve shqiptarë, veçanërisht të brezit të ri, duke mundësuar angazhimin e tyre në projekte dhe detyra me shumë vlerë për zhvillimin e vendit.

c. Të krijojë mundësi për kërkime dhe analiza objektive të çështjeve juridike, sociale dhe ekonomike përmes identifikimit, konceptimit dhe zbatimit të projekteve me ndikim në jetën e vendit.

d. Të bashkëpunojë me institutet e tjera kërkimore të organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, organizatat joqeveritare dhe universitetet që synojnë konsolidimin e këshillave të pavarura profesionale.

e. Të mbështesë mendimin e pavarur kritik dhe të promovojë një qasje aktive ndaj politikave publike.

f. Për të rritur interesin e qytetarëve shqiptarë për jetën politike dhe institucionale të vendit përmes diskutimeve të rregullta publike, prezencës në media, seminare, ligjërata dhe forume rajonalë diskutimesh.

g. Të ekzaminojë ligjet ekzistuese dhe të propozuara dhe ndikimin e tyre në zhvillimin e mëtejshëm të Shqipërisë.

Ekspertiza përkatëse përfshijnë:

Zhvillimi i kapaciteteve institucionale dhe ngritja e kapaciteteve. Kapacitetet institucionale mund të zhvillohen në drejtim të përmirësimit të përdorimit efikas të inputeve, si dhe cilësive dhe kostove të ofrimit të mallrave dhe shërbimeve publike. Ndërtimi i kapaciteteve përmes programeve formale dhe trajnuese në punë është gjithashtu shumë i rëndësishëm për rritjen e të mësuarit në mjedisin e punës.

Përmirësimi i performancës së funksionimit dhe menaxhimit të institucioneve, përfshirë zhvillimin e planeve të veprimit dhe planeve strategjike për përmirësimin e organizimit të veprimtarive dhe ofrimin e ndihmës këshilluese në menaxhimin ditor të operacioneve.

Përmirësimi i performancës, përgjegjshmërisë, transparencës dhe aftësisë së qeverive lokale për të përfshirë qytetarët në vendimmarrje, duke përfshirë ndihmën e autoriteteve lokale në krijimin e skemave të pjesëmarrjes publike në lidhje me vendimmarrjen për çështjet e zhvillimit buxhetor dhe lokal.

Zhvillimi i kapaciteteve të qeverisë kombëtare dhe lokale në identifikimin dhe tërheqjen e fondeve, duke përfshirë zhvillimin e mundësive të reja të projektit nën kornizën e financimit të BE-së dhe përmirësimin e koordinimit midis politikave kombëtare dhe nevojave lokale.

Pjesëmarrja në tregun e punës: [1] programe të sigurimeve shoqërore dhe trajnimit; [2] pjesëmarrje dhe trainim profesional; [3] siguria dhe shëndeti në punë [4] punësimi i të rinjve, fuqizimi i grave dhe grupet e cenueshme

Kuadri ekonomik: [1] sfidat e bizneseve shqiptare gjatë periudhës së pranimit; [2] konkurrencën industriale dhe harmonizimin e politikave evropiane; [3] NVM-të në tregun e vetëm dhe politikat e inovacionit; [4] zhvillimi dhe integrimi i tregut financiar.

Politika e ndërmarrjeve: [1] miratimi i statutit të NVM; [2] mjedisi i biznesit; [3] financimi i ndërmarrjes; [4] bashkëpunim ndërmjet bizneseve, institucioneve publike dhe shoqatës së konsumatorëve;

Ndihmuar autoritetet lokale në përmirësimin e aftësive të tyre për të zhvilluar, koordinuar dhe menaxhuar zhvillimin e territorit, përfshirë përgatitjen e planeve për rregullimin e territorit.

Forcimi i aftësive të qeverisjes vendore dhe vendore në planifikimin dhe administrimin e rritjes urbane dhe rajonale përmes përgatitjes së kornizave të integruara të zhvillimit rajonal dhe lokal, përfshirë vlerësimin e kapaciteteve të biznesit vendor dhe zhvillimin e projekteve agro-industriale dhe eko-turistike bazuar në traditën e tyre dhe burimet lokale .

Menaxhimi i projektit në zhvillimin rajonal dhe planifikimin, përfshirë menaxhimin e ekipeve teknike të ekspertëve për të përmbushur grupe komplekse të qëllimeve dhe koordinimin e palëve të interesuara publike dhe private të përfshira në procesin e zhvillimit lokal.

Ndihmimi i komunitetit lokal për të zhvilluar kapacitetet e tyre në procesin e ndryshimeve shoqërore të drejtuara drejt rritjes së cilësisë së jetës, vetëvendosjes me theks në fuqizimin e seksioneve më të dobëta të popullatës dhe zhvillimin e komunitetit lokal të OJQ-ve.

Vlerësimi i ndërmarrjeve dhe zhvillimi i strategjisë së biznesit për sektorët strategjikë, përfshirë hulumtimin e tregut dhe perspektivën e rritjes.

Vlerësimi i klimës së biznesit të NVM-ve, përfshirë vlerësimin e kufizimeve të biznesit të imponuara nga, [1] paqëndrueshmëria e politikave dhe pasiguria; [2] taksat dhe rregulloret; [3] paqëndrueshmëria e inflacionit / çmimit dhe kursi i këmbimit; [4] financa; [5] qeverisja, sistemi ligjor dhe korrupsioni, etj.

Matja e performancës së NVM-ve në drejtim të punësimit dhe krijimit të vendeve të punës, qarkullimit (veçanërisht duke i kushtuar vëmendje eksporteve), vlerës së shtuar dhe produktivitetit të punës dhe përfitimit.

Kryerja e sondazheve të biznesit dhe konsumatorit. Një ekspertizë e tillë përfshin: [1] përgatitjen e pyetësorëve; [2] identifikimi i mostrës; [3] llogaritja e rezultateve, përfshirë grumbullimin dhe peshimin; [4] prezantimi i rezultateve; dhe [5] rregullimet e rezultateve të sondazhit.

Zhvillimi i treguesve sintetikë kombëtar dhe sektorialë për inovacionin. Treguesit e performancës së NVM-ve

Çështje të tjera:


Kryerja e veprimtarive ekonomike në përputhje me veprimtaritë e Qendrës dhe kushtet e parashikuara me ligj.