Follow us:

QENDRA PËR ZHVILLIM
EKONOMIK DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

QEZHMN është një organizatë jofitimprurëse joqeveritare, e krijuar në Prill 2007, fillimisht me emrin ``Instituti për Dialog dhe Bashkëpunim``, me seli në Durrës, Shqipëri, dhe më pas u shndërrua në ``Qendrën për Zhvillimin Ekonomik dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare``.

Partnerët tanë

Akivitetet e fundit

Aktivitetet në të cilat marrin pjesë organizatat jofitimprurëse mund të ndihmojnë në ndërtimin e besimit të publikut ndaj jofitimprurësve, si dhe sa etike janë standardet dhe praktikat që ato ndjekin.

(English) PROJECT- ECSYT -Enhancing Cooperation and Synergies of Transport in the Southern Adriatic Ports

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.

(English) November 24th Workshop, Project “Enhancing Cooperation and Synergies of Transport in the Southern Adriatic Ports”

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.

(English) 1st Project meeting of the KEYtoEU project held in the Municipality of Alsbach-Hähnlein (Germany)

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.