Follow us:

QENDRA PËR ZHVILLIM
EKONOMIK DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

QEZHMN është një organizatë jofitimprurëse joqeveritare, e krijuar në Prill 2007, fillimisht me emrin ``Instituti për Dialog dhe Bashkëpunim``, me seli në Durrës, Shqipëri, dhe më pas u shndërrua në ``Qendrën për Zhvillimin Ekonomik dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare``.

Partnerët tanë

Akivitetet e fundit

Aktivitetet në të cilat marrin pjesë organizatat jofitimprurëse mund të ndihmojnë në ndërtimin e besimit të publikut ndaj jofitimprurësve, si dhe sa etike janë standardet dhe praktikat që ato ndjekin.

(English) Virtual reality hall for visitors where they can experience 3D views of the underground city of Kukes

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.

(English) Workshop organized in the framework of the Project – Re-Source “Renewable Energy for the Optmization of Resources in Industrial Areas”

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.

(English) October 20th, WORKSHOP Project – “Re-source”-Interreg – IPA CBC Italy-Albania-Montenegro

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.