Follow us:

QENDRA PËR ZHVILLIM
EKONOMIK DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

QEZHMN është një organizatë jofitimprurëse joqeveritare, e krijuar në Prill 2007, fillimisht me emrin ``Instituti për Dialog dhe Bashkëpunim``, me seli në Durrës, Shqipëri, dhe më pas u shndërrua në ``Qendrën për Zhvillimin Ekonomik dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare``.

Partnerët tanë

Akivitetet e fundit

Aktivitetet në të cilat marrin pjesë organizatat jofitimprurëse mund të ndihmojnë në ndërtimin e besimit të publikut ndaj jofitimprurësve, si dhe sa etike janë standardet dhe praktikat që ato ndjekin.

(English) Social Challenges of European Macro-Regions

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.

(English) 3rd Workshop organized by CEDIR under the project Open Tourism attended by stakeholders from the tourism sector

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.

(English) The Municipality of Berat in cooperation with CEDIR organized an Info Day in the framework of the Olive Culture Project, part of the Interreg CBC Greece-Albania 2014-2020 Program

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.