Follow us:

QENDRA PËR ZHVILLIM
EKONOMIK DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

QEZHMN është një organizatë jofitimprurëse joqeveritare, e krijuar në Prill 2007, fillimisht me emrin ``Instituti për Dialog dhe Bashkëpunim``, me seli në Durrës, Shqipëri, dhe më pas u shndërrua në ``Qendrën për Zhvillimin Ekonomik dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare``.

Partnerët tanë

Akivitetet e fundit

Aktivitetet në të cilat marrin pjesë organizatat jofitimprurëse mund të ndihmojnë në ndërtimin e besimit të publikut ndaj jofitimprurësve, si dhe sa etike janë standardet dhe praktikat që ato ndjekin.

(English) Qzhemn and the Open Tourism project focus on the development of tourism in the capital

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.

(English) INCOMING MISSIONS & B2B MEETING – ALBANIA “CULTURE ITINERARY” Albania, Tirana 10 – 11 May 2023

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.

(English) Virtual reality hall for visitors where they can experience 3D views of the underground city of Kukes

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.