Follow us:

a

Të mbyllur

Nr.

Projekti

1 Simpozium “Domosdoshmëria e dialogut ndërfetar dhe ndërkulturor për paqen botërore”
2 Integrimi i komunitetit Rom si një tregues i një shoqërie demokratike
3 Pjesëmarrja në grupin e punës në hartimin dhe përfundimin e fakteve të gjetjes së vetëvlerësimit të qeverisë në sektorin e mjedisit për ndryshimin e klimës, brenda periudhës së re programuese IPA II (2014-2020)
4 Pjesëmarrja në grupin e punës në hartimin dhe përfundimin e fakteve të gjetjes së vetëvlerësimit të qeverisë në sektorin e transportit, brenda periudhës së re programuese IPA II (2014-2020)
5 Analizimi i praktikave të mira midis nismave evropiane që merren me modele të qëndrueshme të transportit të pasagjerëve
6 Zhvillimi i modeleve të qëndrueshëm të transportit të udhëtarëve për pellgun e Adriatikut
7 Ekspertizë e jashtme në Menaxhimin dhe Monitorimin e Projektit brenda IPA Adriatic CBC 2007-2013, Projekti “AdriaHealthMob”, 1 rr ./0009/26. Përfituesi Final Spitali Rajonal Durrës
8 Ekspertizë e jashtme për “Temat e mjedisit, përafrimi dhe transpozimi i acquis të BE në përpjekjet e CC / CCP për të përafruar legjislacionin dhe politikat e tyre me Standardet Evropiane në kuadër të Direktivës së Vlerësimit Strategjik të Mjedisit (VSM)”. IPA Adriatik CBC / SPEEDY / 2 ° rend. / 0226/5
9 Vlerësimi Strategjik i Mjedisit brenda Planit të Zhvillimit Lokal Bashkia Korçë
10 Projekt grumbullimi dhe kapitalizimi për turizmin e qëndrueshëm në zonën e AdriatikutKrokoni: AdriaWealth 10 TCE / 024
11 Festivali i Nëntorit Fier
12 Festivali i Artit Colony
13 Ekspertizë e jashtme për të mbështetur Agjencinë Kombëtare të Turizmit në zbatimin e Projektit INNOTORSCLUST